กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

ประธานและที่ปรึกษาชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
ปี 2560-2562

  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
  1. รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ประธานกิตติมศักดิ์
  2. พญ.ฐานิต อิศรเสณา ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
  3. พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ ที่ปรึกษา
  4. รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ ประธานชมรมฯ